VA/2020/B5109/19647

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за поглавја 23 и 24 (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 28 април 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19555

Дата на објава: четврток, 12 март 2020.

Специјалист за комуникации - Односи со јавност и информирање (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
четврток, 2 април 2020. 24:00

VA/2019/B5109/18587

Дата на објава: петок, 18 октомври 2019.

Специјалист за право (граѓанска одговорност) (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
недела, 17 ноември 2019. 24:00