VA/2020/B5109/19646

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за поглавје 30 (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 28 април 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19641

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за поглавје 31 (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
среда, 20 мај 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19647

Дата на објава: четврток, 9 април 2020.

Специјалист за јакнење на капацитети за поглавја 23 и 24 (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 28 април 2020. 24:00