Rezultati 4: Vetëdija e dhe efektet e anëtarësimit në be të komunikuara drejtë publikut

Ndërhyrjet e projektit kanë për qëllim komunikimin e procesit të anëtarësimit në BE për popullsinë e përgjithshme, si dhe të përfshijë shoqërinë civile dhe mediat përgjatë fazave të anëtarësimit.

Projekti fuqizon pjesëmarrjen aktive dhe përfshirjen e sektorit civil dhe mediave në ndjekjen e aktiviteteve që konsiderohen të jenë në interes të publikut të gjërë dhe në mbështetje të procesit e anëtarësimit të shtetit në BE, duke ofruar grante për realizimin e projekteve.

Projekti gjithashtu do të përforcojë kapacitetet e medias në mbulimin e procesit intengrues në BE dhe se çfarë nënkupton ky proces për qytetarët e thjeshtë duke siguruar trajnime të realizuara nga ekspertët e pavarur të mediave, gazetarët, dhe zyrtarët e BE dhe qeveria lokale që merren me procesin e integrimit.

Aktivitetet në kuadër të rezultateve financohen nga Suedia