VA/2020/B5109/19876

Дата на објава: вторник, 26 мај 2020.

Специјалист за право - Биогорива (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
понеделник, 22 јуни 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19877

Дата на објава: вторник, 26 мај 2020.

Главен инженер за животна средина - Биогорива (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
понеделник, 22 јуни 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19786

Дата на објава: четврток, 7 мај 2020.

Главен инженер за квалитет - сообразност на производите (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
вторник, 9 јуни 2020. 24:00