VA/2021/B5109/21433

Дата на објава: петок, 12 март 2021.

Постар асистент - поддршка за проектен менаџмент

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
четврток, 25 март 2021.

VA/2020/B5109/20960

Дата на објава: среда, 23 декември 2020.

Специјалист за право - Управување со отпад (консултантскa позициja)

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
вторник, 2 февруари 2021.

VA/2020/B5109/19876

Дата на објава: вторник, 26 мај 2020.

Специјалист за право - Биогорива (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
понеделник, 22 јуни 2020. 24:00