RFQ/2022/42834

Дата на затвoрање: вторник, 9 август 2022. 15:00 CET

Дата на објава: петок, 22 јули 2022.

Набавка на компоненти за сервери

Набавка на компоненти за сервери за потребите на Секретаријатот за европски прашања.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк.