VA/2019/B5109/18358

Дата на затвoрање: среда, 11 септември 2019. 24:00

Дата на објава: вторник, 30 јули 2019.

Консултант/ка за деловна ефикасност (три консултантски позиции)

Детален опис на работното место